Social fixed

SKLEP W TRAKCIE BUDOWY, ZAPRASZAMY WKRÓTCE!

Regulamin

Regulamin elektronicznego systemu zamawiania produktów w serwisie nasionaregionalne.edu.pl

§1 Postanowienia wstępne

 1. System zamawiania produktów dostępny pod adresem nasionaregionalne.edu.pl jest prowadzony przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy z siedziba w Radzikowie, 05-870 Błonie, wpisany do Krajowego rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000074008, NIP 5290007029, REGON 00007948000000.
 2. Niniejszy regulamin jest skierowany do Konsumentów oraz określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy za pośrednictwem systemu zamówień.

§2 Definicje

 1. Odbiorca – osoba fizyczna zawierająca z Dostawcą umowę w ramach systemu zamówień,
 2. Dostawca – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Radzikowie, 05–870 Błonie.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Systemu.
 4. Konto – konto klienta w Systemie, są w nim gromadzone dane podane przez Odbiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Systemie.
 5. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Systemie, umożliwiający utworzenie Konta.
 6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Systemie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka i potwierdzenia zamówienia.
 7. Produkt – dostępna w Systemie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy.
 8. Umowa – umowa kupna-sprzedaży zawierana albo zawarta między Odbiorcą a Dostawcą za pośrednictwem Systemu. Złożenie zamówienia w systemie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 9. System – elektroniczny system zamówień zasobów genowych Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych.
 10. Materiał rozmnożeniowy – rośliny lub ich części przeznaczone do siewu, sadzenia, szczepienia, okulizacji lub innego sposobu rozmnażania roślin.

§3 Dane kontaktowe

 1. Adres: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Radzikowie, 05-870 Błonie
 2. Adres e-mail: postbox@ihar.edu.pl
 3. Numer telefonu: 22 733 45 00
 4. Odbiorca może porozumiewać się z Dostawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie
 5. Odbiorca może porozumieć się telefonicznie z Dostawcą od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt) godzinach 8-16.

§4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z elektronicznego systemu zamówień, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną przeglądarką internetową Firefox, Opera, Chrome, Edge,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies (patrz: polityka plików „cookies”).

§5 Informacje ogólne

 1. Dostawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Systemu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Systemu z infrastrukturą techniczną Odbiorcy.
 2. Przeglądanie asortymentu Systemu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Odbiorcę na Produkty znajdujące się w asortymencie Systemu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

§6 Rejestracja konta w Systemie

 1. Konto w Systemie może założyć osoba prawna oraz pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. W celu rejestracji Konta w Systemie należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 3. Rejestracja Konta w Systemie jest nieodpłatna.
 4. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie loginu oraz hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Odbiorca ma możliwość, w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosowanego żądania do Dostawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w 3.

§7 Warunki udostępniania materiału rozmnożeniowego i jego wykorzystania

 1. Jeśli udostępniony Produkt jest materiałem rozmnożeniowym, wówczas może być użytkowany w następujący sposób:
 • zachowanie i rozmnażanie materiału na małą skalę, określoną ilością przekazanych nasion;
 • wykorzystanie zbiorów z niego pochodzących w swoim gospodarstwie, na własne potrzeby;

Używanie materiału w inny niż wyżej wymieniony sposób jest możliwe po zawarciu z Dostawcą oddzielnej, odpowiedniej umowy.

 1. Dostawca, pomimo dołożenia wszelkich starań, nie gwarantuje wysokiej jakości, żywotności lub czystości przekazanego materiału rozmnożeniowego. Nie przekazuje Odbiorcy praw własności intelektualnej, ani innych praw do tego materiału, natomiast Odbiorca nie może o te prawa zabiegać.

§8 Składanie zamówień w Systemie

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

 • zalogować się do Systemu;
 • wybrać Produkty będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • po przejściu do koszyka zaakceptować niniejszy regulamin celem realizacji zamówienia i potwierdzić;
 • wybrać adres dostawy oraz potwierdzić zamówienie.

§9 Dostawa i płatność

 1. Dostawca może pobierać opłaty manipulacyjne za zamówione Produkty oraz ich dostawę.
 2. Kwota do zapłaty prezentowana jest Odbiorcy w Systemie, na Formularzu zamówienia. Kwota zawiera podatek VAT.
 3. Odbiorca dokonuje płatności na podstawie faktury proforma wystawionej przez Dostawcę i załączonej do zamówienia lub w inny sposób przekazanej Odbiorcy, przelewem bankowym na rachunek Dostawcy.
 4. Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu płatności za zamówione Produkty, faktura VAT dołączana jest do wysyłanego zamówienia.
 5. Odbiorca nie ma możliwości wybrania metody dostawy.

§10 Rękojmia, odstąpienie od umowy i zwroty

 1. Odbiorcy przysługuje prawo do rękojmi, z wyłączeniem Produktów będących materiałem rozmnożeniowym roślin, mają bowiem zastosowanie przepisy szczególne określone w Międzynarodowym traktacie o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa (Dz.U. 2006 nr 159 poz. 1128).
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wad fizycznych lub prawnych dostarczonego Produktu, w tym celu Odbiorca powinien skontaktować się z Dostawcą.
 3. Reklamacja powinna zostać przesłana w formie pisemnej (z wyraźną adnotacją REKLAMACJA na paczce) na adres Dostawcy, wraz z reklamowanym Produktem, adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz pisemnym uzasadnieniem (np. brak stron, uszkodzenia w transporcie).
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Dostawcę przesyłki z reklamowanym Produktem. O wyniku reklamacji Sprzedawca powiadomi Odbiorcę tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba że Odbiorca zastrzeże inną formę kontaktu.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Odbiorcy składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim wypadku termin 14 dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy ma wyłącznie Odbiorca będący konsumentem, o ile wartość zamówienia przekraczała 50 zł.

Konsumentem jest osoba fizyczna, która zamawia Produkty wyłącznie w celach prywatnych, nie związanych z pozarolniczą działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Okres, w którym możliwe jest odstąpienie od Umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym Odbiorca wszedł w posiadanie zamówionych Produktów. W tym terminie Odbiorca zobowiązany jest poinformować pisemnie (listownie lub emailem) Dostawcę w jednoznaczny sposób o odstąpieniu od umowy.
 2. Odbiorca jest zobowiązany przekazać Dostawcy otrzymane od niego Produkty w ciągu 14 dni od dnia, w którym Odbiorca powiadomił Dostawcę o odstąpieniu od Umowy.
 3. W ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od Umowy, Dostawca zwraca na rachunek Odbiorcy wniesioną przez niego opłatę za Zamówienie.
 4. Dostawca nie obciąży Odbiorcy opłatą za zwrot.
 5. Odbiorca ponosi koszty zwrotu Produktów.
 6. Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy zwrotu opłaty do czasu otrzymania z powrotem wysłanych Produktów lub otrzymania potwierdzenia nadania przesyłki z Produktami.
 7. Odbiorca jest odpowiedzialny za pokrycie utraty wartości zwracanych Produktów, jeżeli utrata ta była następstwem niewłaściwego obchodzenia się z Produktami, w szczególności w celu sprawdzenia ich właściwości.

§11 Dane osobowe w Systemie

 1. Administratorem danych osobowych Odbiorców zbieranych za pośrednictwem Systemu jest Dostawca.
 2. Administrator nie przewiduje celowego gromadzenia danych osobowych osób fizycznych poniżej 18 roku życia.
 3. Dane osobowe Odbiorców zbierane przez administratora za pośrednictwem Systemu przetwarzane są w celach:
 4. realizacji zamówienia, w tym przekazywania danych osobowych wyznaczonym osobom w instytucjach współpracujących, jeżeli zamówiony Produkt nie znajduje się u Administratora i konieczne jest wysłanie go z innej lokalizacji.
 5. kontaktowania się z Odbiorcą, w tym w celach związanych z realizacją zawartej umowy oraz odpowiedzi na zapytania wysyłane przez formularze kontaktowe.
 6. Dane osobowe Odbiorców mogą być udostępnione:
 7. przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora celem realizacji umowy zawartej między Odbiorcą a Dostawcą.
 8. wyznaczonym osobom w instytucjach współpracujących z Dostawcą, jeżeli zamówiony materiał genetyczny nie znajduje się u Dostawcy i konieczne jest zrealizowanie przesyłki z innej lokalizacji.
 9. Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Odbiorca ma prawo do wystąpienia o usunięcie swoich danych osobowych, jak podane w § 6, jeżeli te dane nie są już niezbędne realizacji celów, w których były przetwarzane.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 12. Pozostałe sprawy związane z danymi osobowymi reguluje Polityka Prywatności.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Footer info
logo nasiona regionalne

Pon-Pt 08:00 - 15:00+48 22 733 46 49

Napisz
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium